OCENA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Obrazek
Analizując rozkwit formy doskonalenia, jaką jest nauczanie na odległość nasuwa się pytanie o przyczyny popularności procesu dydaktycznego w zdalnej postaci. Do niewątpliwych zalet należy zaliczyć:

Obrazek
Niestety spoglądanie na distant learning jedynie poprzez pryzmat zalet tego procesu zaciemniłoby obiektywną ocenę. Wspomagane komputerowo nauczanie na odległość ma również określone wady, do których obecnie należą: ObrazekReasumując - nauczanie na odległość jest formą idealnie dostosowaną do realizowania nowoczesnych modeli przekazywania wiedzy, która pojawiła się w społeczeństwie informacyjnym. Stało się zwłaszcza znakomitym sposobem kształcenia ustawicznego. Może ono - i jest - intensywnie rozwijane z uwagi na wymienione zalety wynikające z jego struktury, a objawiające się głównie w aspekcie społecznym. Dzięki powiązaniu z gałęzią wiedzy, jaką jest technologia informatyczna, natura nauczania na odległość staje się bardzo dynamiczna. Fakt ten rokuje coraz bardziej korzystne perspektywy. Spodziewać się można stosunkowo szybkiego wyeliminowania podstawowych wad.

ObrazekSpecyfika nauczania na odległość wiąże się z całkowicie odmiennym, niż tradycyjne, podejściem do procesu edukacji zarówno ze strony pobierających wiedzę, jak i ją przekazujących. Edukacja na odległość bazuje na koncepcji połączenia pracy własnej uczącego się i opieki dydaktycznej nauczyciela - opiekuna. Stanowi to duże wyzwanie dla stron procesu. Uczenie się przebiega najczęściej w izolacji od nauczycieli i innych uczących się. Ważne zatem jest aby podejmować naukę z własnej woli, być konsekwentnymi i systematycznym, punktualnym w oddawaniu zadań domowych. Duże znaczenie ma zmysł praktyczny uczącego się, jego zdolność łączenia teorii z praktyką, samodzielność, silna motywacja do nauki.

ObrazekZ kolei kadra dydaktyczno - naukowa powinna dostosować warsztat pracy do nietypowej sytuacji, wynikających ze specyfiki problemu, a obejmujących szerokie spektrum wiedzy z różnych gałęzi wiedzy. Nauczyciel powinien doskonale znać rozwiązania techniczne, umożliwiające sprawny przebieg zajęć. Ponadto monitorowanie kształcenia wymaga stworzenia narzędzi kontroli postępów osób studiujących. Podkreślić jednak należy, że rolą nauczyciela - opiekuna nie jest wyłącznie egzekwowanie wiedzy uczącego się, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu materiału. Wszystkie materiały, które otrzymuje uczeń do samodzielnego przyswojenia i wykonania zadań domowych, powinny być opracowane w sposób przejrzysty i napisane klarownym, zrozumiałym językiem. Treści nauczania powinny być podzielone na moduły, których kolejne zaliczanie będzie dla uczącego się poświadczeniem jego postępowania na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Ważne jest, aby nauczyciel i uczeń konsultowali się ze sobą systematycznie, a także, aby kontakt z nauczycielem był możliwy także poza ustalonymi terminami, w razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności - przykładowo w zrozumieniu materiału lub treści zadań do samodzielnego wykonania. Uczący się powinien mieć także zapewniony kontakt z ośrodkiem prowadzącym nauczanie, aby załatwić w dogodnym dla siebie czasie formalności administracyjne oraz skorzystać z pomocy kogoś innego niż wyznaczony nauczyciel.Powrót do spisu treści